Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu Piercingland.sk je Marek Tóth RAM STORE,Južná 232, 04941 Pača,

IČO 47774258 (nie je platca DPH).

Pre poskytnutie našich služieb potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z

nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných

údajov v informačných systémoch. 

Využívaním internetového obchodu www.piercingland.sk zákazník (kupujúci) súhlasí so

zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákoná č.

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zákazník (kupujúci)

udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobo neurčitú a môže ho písomnou formou

kedykoľvek odvolať. Likvidácia osobných údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa

platnej legislatívy SR. Prevádzkovateľ je povinný vykonať likvidáciu osobných údajov v

lehote 1 mesiaca od doručenia písomnej žiadosti dotknutej osoby. Zákazník (kupujúci) v

prípade, že je fyzickou osobou je povinný pre uskutočnenie objednávky poskytnúť

predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, vrátane PSČ, číslo

telefónu a emailovú adresu. V prípade, že zákazník (kupujúci) nakupuje ako firma/

živnostník, poskytuje obchodný názov a IČO. Objednávku je možné zadať ako registrovaný

alebo neregistrovaný zákazník. Taktiež môže byť objednávka zadaná prostredníctvom

emailu, v ktorom okrem požadovaného tovaru a osobných údajov udelí zákazník (kupujúci)

súhlas na  spracúvanie osobných údajov. Vo všetkých prípadoch sa osobné údaje

uchovávajú. Všetky údaje sa uchovávavajú v automatizovanej forme v databáze na serveri

spoločnosti poskytujúcej webhostingovú službu internetovému obchodu Piercingland.sk a v 

listinnej forme v podobe faktúr a sú chránené pred ich poškodením, zničením, stratou a

zneužitím. Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu, ako kupujúceho. Poskytnuté

osobné údaje sú využívané k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, na

správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožňujú nám uskutočniť potrebné

účtovné operácie, vyhotoviť doklad o kúpe tovaru, poprípade identifikovať Vašu platbu cez

bankový prevod. Internetovému obchodu Piercingland.sk neposkytujete žiadne informácie

týkajúce sa práce s peniazmi na Vašich účtoch.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným

subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne

vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky a doručovateľská služba - Slovenská pošta,

a. s. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej

objednávky. Zákazník (kupujúci) má ďalej práva podľa §28 zákona č. 122/2013 Z.z.,

predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na

opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na

likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe písomnej

žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické

informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je

možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.