Všeobecné obchodné podmienky

1.Vymedzenie pojmov

» predávajúci:

Marek Tóth RAM STORE

Južná 232

04941 Pača

IČO: 47774258 (nie je platca DPH)

DIČ: 1086901420

Firma zapísaná na Obvodnom úrade Rožňava, číslo živnostenského registra: 850-11608

Prevádzka elektronického obchodu: www.piercingland.sk

Maloobchodný predaj bez možnosti osobného odberu.

» kupujúci:

fyzická alebo právnicka osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

uzavrením kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke

predávajúceho.

» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu piercingland.sk

» objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru alebo služieb.

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia kupujúcim pri procese objednávania tovaru v

internetovom obchode priercingland.sk, prípadne pri objednaní tovaru emailom. Kupujúci

odoslaním objednávky predávajúcemu potrvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými

podmienkami internetového obchodu piercingland.sk. Potvrdenie o prijatí a informáciu 

o zaslaní objednávky zašle systém kupujúcemu automaticky emailom.

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej

zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru. V prípade zmeny ceny, je

platná cena, ktorá bola v čase zadania objednávky.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania

objednaného tovaru, emailom na adresu objednavky@piercingland.sk. Kupujúci je povinný v

oznámení o storne objednávky uviesť: číslo objednávky, meno, email a popis objednaného

tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku predávajúci neúčtuje

kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci

zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už

zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na

bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci

uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už

nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V takomto

prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace

so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase

do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných

dní od zrušenia objednávky na adresu kupujúceho alebo prevodom na bankový účet

kupujúceho.

4. Ostúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a

má nárok na vrátenie kúpnej ceny objednaného a dodaného tovaru, ak vlastnosti kúpeného

tovaru nezodpovedajú jeho želaniam a predstavám.

b) Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce

podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením

čísla objednávky, dátumu nákupu, číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí a to

emailom na reklamacie@piercingland.sk , alebo listinnej podobe prostredníctvom

formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý si viete stiahnuť TU

» pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru

predávajúcemu, tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku, na adresu

predávajúceho,

» vrátený tovar musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený, musí sa nachádzať v

pôvodnom obale s priloženou kópiou dokladu o kúpe tovaru.

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby,

ktoré od neho prijal na základe zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na

doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil

iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci.

Platby kupujúcemu budú vrátené na jeho adresu alebo bankový účet a to najneskôr do

14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru

predávajúcemu.

Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

d) ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil kupujúci záujem (druh, farba, rozmer)

náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky

kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného a potvrdeného tovaru kupujúcemu bude realizované v čo

najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností

predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do jedného pracovného dňa od jej

potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti

neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za

vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu

doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o

kúpe tovaru) a návod na používanie, ak si to predmetný tovar alebo služba vyžaduje,

prípadne záručný list. Faktúra stiahnutá zo stránky www.piercingland.sk slúži ako

informácia o objednávke, neslúži ako daňový doklad.

6. Poštovné a balné

Objednaný tovar zasielame službou Slovenskej pošty, a. s. a to 1. triedou na doručovaciu

poštu na adresu kupujúceho alebo kuriérom. Doba dodania tovaru zaslaním 1. triedou je

obvykle 1 - 2 pracovné dni, ak je objednávka potvrdená najneskôr do 14:00 každý pracovný

deň. V prípade kuriéra je to nasledujúci pracovný deň od potvrdenia objednávky, ak je

objednávka potvrdená najneskôr do 14:00 každý pracovný deňZa objednaný tovar platíte

až pri preberaní zásielky na pošte a to len cenu dobierky uvedenú v oznámení o uložení

zásielky alebo priamo kuriérovi. Výška poštovného a balného pri zasielaní

1. triedou predstavuje 2,50 eur na území Slovenskej republiky. Výška

poštovného a balného pri zasielaní kuriérom predstavuje 6,90 eur na území

Slovenskej republiky.

7. Záruka a reklamácie

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar hneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné

mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Na každý tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych

predpisov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.

c) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho a to ihneď po

zistení závady a to emailom na reklamacie@piercingland.sk.

d) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady,

ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u

predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím a na

bežné opotrebenie spôsobené používaním.

e) Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu na poštovú adresu Marek Tóth RAM STORE, Nábrežie Aurela Stodolu 1749/36,

030 01 Liptovský Mikuláš spolu s písomným oznámením závady a faktúrou (doklad o kúpe). Inak bude reklamácia považovaná za

neplatnú.

f) Tovar je potrebné zaslať späť vo vhodnom balení, resp. v bublinkovej obálke a to

doporučene. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Za prípadnú stratu poštou nenesieme

zodpovednosť, preto odporúčame zásielku poistiť.

g) O reklamácií rozhodujeme ihneď, v ojedinelých prípadoch do 30 pracovných dní, od

prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ

právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

h) Pri výskyte neodstrániteľnej chyby má kupujúci právo buď na výmenu tovaru alebo na

odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

i) Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie a to výmenou

tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, odovzdaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia

alebo jej odôvodneným zamietnutím.

j) O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o

oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo emailom.

8. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na

reklamacie@piercingland.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil

jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci

odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej

odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu

alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Návrh

môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Kupujúci môže

podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je

dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Alternatívne

riešenie sporov môže využiť len kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení

kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo

povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim,

vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiace s kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie

sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka

sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho

požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5

EUR s DPH.   

9. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu Piercingland.sk je Marek Tóth RAM STORE,Južná 232, 04941 Pača, IČO 47774258

(nie je platca DPH).

Pre poskytnutie našich služieb potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z

nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných

údajov v informačných systémoch. 

Využívaním internetového obchodu www.piercingland.sk zákazník (kupujúci) súhlasí so

zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákoná č.

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zákazník (kupujúci)

udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobo neurčitú a môže ho písomnou formou

kedykoľvek odvolať. Likvidácia osobných údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa

platnej legislatívy SR. Prevádzkovateľ je povinný vykonať likvidáciu osobných údajov v

lehote 1 mesiaca od doručenia písomnej žiadosti dotknutej osoby. Zákazník (kupujúci) v

prípade, že je fyzickou osobou je povinný pre uskutočnenie objednávky poskytnúť

predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, vrátane PSČ, číslo

telefónu a emailovú adresu. V prípade, že zákazník (kupujúci) nakupuje ako firma/

živnostník, poskytuje obchodný názov a IČO. Objednávku je možné zadať ako registrovaný

alebo neregistrovaný zákazník. Taktiež môže byť objednávka zadaná prostredníctvom

emailu, v ktorom okrem požadovaného tovaru a osobných údajov udelí zákazník (kupujúci)

súhlas na  spracúvanie osobných údajov. Vo všetkých prípadoch sa osobné údaje

uchovávajú. Všetky údaje sa uchovávavajú v automatizovanej forme v databáze na serveri

spoločnosti poskytujúcej webhostingovú službu internetovému obchodu Piercingland.sk a v

listinnej forme v podobe faktúr a sú chránené pred ich poškodením, zničením, stratou a

zneužitím. Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu, ako kupujúceho. Poskytnuté

osobné údaje sú využívané k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, na

správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožňujú nám uskutočniť potrebné

účtovné operácie, vyhotoviť doklad o kúpe tovaru, poprípade identifikovať Vašu platbu cez

bankový prevod. Internetovému obchodu Piercingland.sk neposkytujete žiadne informácie

týkajúce sa práce s peniazmi na Vašich účtoch.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným

subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne

vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky a doručovateľská služba - Slovenská pošta,

a. s. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej

objednávky. Zákazník (kupujúci) má ďalej práva podľa §28 zákona č. 122/2013 Z.z.,

predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na

opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na

likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe písomnej

žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické

informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je

možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

10. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy a podmienky neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj

prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto obchodných podmienok, sa riadia príslušnými

ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením a potvrdením objednávky sa oboznámil s týmito

všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre košický kraj

Vrátna č. 3

040 65 Košice 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel. č.: 055 / 6220 781  

Fax.č.: 055 / 6224 547

e-mail:  ke@soi.sk